Toelichting op teamworkmodel

Aan de hand ‘De vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Door jarenlang onderzoek naar samenwerking in teams openbaarden zich vijf grote frustraties waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren.

Hieronder worden de vijf lagen nader toegelicht.

WERKWIJZE

Doorpak BV biedt een interactieve en effectieve vorm van blended learning. Daarmee gaat de opleiding verder dan gezamenlijke praktijkbijeenkomsten. Het is een combinatie van ‘op afstand leren’ en contactonderwijs. Voorafgaand aan de praktijkbijeenkomsten krijgen deelnemers ter voorbereiding handouts, opdrachten, artikelen en zelfrefl ectieformulieren opgestuurd. Na afl oop krijg je een business case mee waarin je het geleerde gaat toetsen in de praktijk. de opleiding is gebaseerd op ‘learning by doing’. We gaan het niet alleen hebben over teamwork, je gaat er vooral ook mee aan de slag. Doorpakken dus!

Vertrouwen

In hoeverre is het vertrouwen optimaal in jouw team? Is er wel eens gebrek aan vertrouwen of soms zelfs wantrouwen? Durven teamleden kwetsbaar te zijn en volledig in hun kracht te gaan staan? Vertrouwen ontstaat ondermeer door het delen van ervaringen en persoonlijke geschiedenissen. Ook het benoemen van elkaars persoonlijke bijdrage en gedragsvoorkeuren in het teamwork werkt bevorderend. Teams die elkaar vertrouwen:

• durven om hulp te vragen;
• steken tijd en energie in belangrijk zaken;
• bieden verontschuldigingen aan en accepteren die zonder aarzelen;
• zien uit naar gelegenheden om als groep op te treden;
• geven hun zwakheden en fouten toe;
• nemen risico’s bij het aanbieden van feedback en hulp.

Tijdens de opleiding krijg je antwoord op de vragen: Hoe creëer ik openheid, begrip en vertrouwen in het mijn team? Wat levert dat op?

Confrontaties aangaan

Worden confrontaties wel eens onnodig en onterecht uit de weg gegaan in jouw team? Dan is er sprake van ‘kunstmatige harmonie’.  In teamwork is het belangrijk confrontaties hun werk te laten doen. De eerste stap op deze weg is het erkennen dat conflicten en confrontaties productief zijn. Belangrijk daarbij is het ophalen van verhulde conflicten én de aansporing om je tijdens deze speurtocht niet terug te trekken uit de discussies. Een goede procesbegeleider helpt daarbij. Teams die confrontaties aangaan kunnen levendig en boeiend vergaderen. Ze boren ideeën van alle teamleden aan en profiteren daarvan. Ze lossen echte problemen met elkaar op en brengen kritieke onderwer­pen op tafel.  Tijdens de opleiding krijg je antwoorden op de vraag: Hoe zorg ik ervoor dat teamleden conflicten gaan aanpakken als kans om teamwork te versterken?

Teamresultaat

Grijpen jouw teamgenoten de ‘ruimte’ die er is wel eens aan om voor individuele status en erkenning te gaan in plaats van voor het teambelang?  Dat heeft veelal te maken met het missen van een helder teamresultaat. Een aantal zaken draagt bij aan het optimaliseren van resultaten:  • Het hebben van één gezamenlijk en bovenliggend doel;  • in het openbaar en met elkaar uitspraken doen over de gewenste successen;  • het uitspreken van waardering voor resultaten;  • het gunnen van specifieke waardering voor teamleden die werkelijk bijdragen aan het reali­seren van groepsdoelstellingen.  Een team dat zich concentreert op collectieve resultaten houdt prestatiegerichte werkne­mers vast en betrokken, minimaliseert individualistisch gedrag, geniet van successen en zorgt ervoor niet te worden afgeleid.

Tijdens de opleiding krijg je antwoorden op de vraag: Hoe zorg ik dat we als team strijden voor één gezamenlijk doel?

Commitment

Heb je wel eens het idee dat teamgenoten niet volledig aanhaken en uitblinken in vaagheid? Dan kun je vraagtekens plaatsen bij de betrokkenheid van degene.  Betrokkenheid van ieder teamlid gaat over duidelijkheid en steun. Er is eenheid in het team. Steeds zoeken naar consensus werkt niet, volledige overeenstemming is onmogelijk. Wanneer alle standpunten zijn aangehoord en meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming ontstaat bereidheid om samen verder te gaan.  Een goed functionerend team weet dat ze in staat is zich achter beslissingen op te stellen, zelfs als er weinig zekerheid bestaat over de juistheid ervan. Werk met besluitenlijsten en stel deadlines. Goed functionerende teams nemen duidelijke beslissingen en ze nemen ze tijdig. Het team ontwikkelt mogelijkheden om van fouten te leren en profiteert van kansen voordat de concurrentie dat doet. Ze veranderen zonder aarzeling of schuldgevoelens van richting. Aan het einde van vergaderingen beseft iedereen dat geen enkel teamlid twijfelt over de vraag of de gemaakte keuzes moeten worden ondersteund.

Tijdens de opleiding krijg je antwoorden op de vraag: Hoe creëer of vergroot ik  commitment van teamleden bij genomen besluiten en waar stuur ik bij?

Aanspreken op verantwoordelijkheid

Welke prestatiestandaard hanteren jouw teamleden voor hun eigen werk en dat van anderen? Is dat in jouw ogen (te) laag?  Dit heeft te maken met verantwoordelijkheid. Het houden van regelmatige voortgangsbespre­kingen, het publiceren van doelstellingen, en gedragsafspraken, en het geven van teambelo­ningen bevorderen het nemen van verantwoordelijkheid. Teams waarvan de teamleden elkaar aanspreken op hun verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat collega’s die slecht presteren zich aangespoord voelen beter hun best te doen. Ze signaleren potentiële problemen snel. Dit doen ze door zonder aarzelen de benadering van collega’s ter discussie te stellen. Ze bevor­deren dat collega’s die dezelfde hoge maatstaven aanleggen elkaar respecteren.

Tijdens de opleiding krijg je antwoorden op de vraag: Hoe zorg ik voor een cultuur waarin teamleden elkaar aanspreken op prestatiestandaard en gedrag?